Algemeen

Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het bedrijf WebdesignIDee, hierna te noemen: “WID”, en de koper of opdrachtgever, hierna te noemen “ klant ”.

Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden WID alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door DB.

Offerte en overeenkomst

Alle offertes van WID – waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, kleuren, teksten, specificaties, prijslijsten en overige documentatie worden verstaan – zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen. Offertes zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

Website

Na het tekenen van de bevestiging,  voor het bouwen van een website,  is de klant 50% van de overeengekomen hoofdsom per direct verschuldigd. WID start haar werkzaamheden na ontvangst van de betaling van deze factuur. Direct bij aflevering is het restant van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

De klant verstrekt de gegevens (teksten, afbeeldingen, foto’s enzovoort) die WID nodig heeft voor van het bouwen van de overeengekomen website binnen de afgesproken tijd. De klant zorgt voor de juistheid en volledigheid hiervan en dat de content binnen genoemde datum is geleverd. Mocht de datum worden overschreden dan wordt een communicatieadviseur ingeschakeld.

WID verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al hetgeen haar te kennis komt met betrekking tot de bedrijfsvoering van de klant.

Bij andere ontwerpen zoals visitekaartjes, folders, posters enzovoort volgt de betaling nadat het ontwerp is goedgekeurd door de klant.

Prijs

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. Prijzen exclusief hosting (huurruimte per jaar op internet) en domeinnaam aanvraag.

Betaling

De betaling van de facturen dient binnen de overeengekomen termijn te geschieden op een door WID opgegeven banknummer.

De datum van bijschrijving op de rekening van WID is de betaaldatum.

Indien WID de verlangde betaling niet tijdig heeft ontvangen, is deze bevoegd de levering op te schorten en, indien de klant ook na sommatie daaraan niet voldoet, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een enkele verklaring te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding.

Indien na aanmaning, waarin de klant een finale termijn voor betaling wordt gesteld, betaling uitblijft, is WID gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten die met incasseren verband houden, waaronder manen, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn door de klant aan WID verschuldigd.

Levertijd

De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan voor de klant nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst. Indien de overeengekomen leveringdatum is overschreden stelt de klant WID 4 weken in de gelegenheid tot levering over te gaan. Kan WID niet aan de leveringsverplichting voldoen door een aan de klant meegedeelde oorzaak van tijdelijke overmacht, dan kan geen ontbinding plaatsvinden dan met toestemming van WID.

Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, dienen de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden voldaan te worden.

Reclame

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan WID , waarna  WID deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan WID binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".

Geringe, in de handel toelaatbare of technisch niet te voorkomen, afwijkingen in kwaliteit, kleur, vormen geen grondslag voor eventuele reclame.

De klant kan in geval van een niet tijdige en/of niet correcte levering geen aanspraak maken op enige vergoeding van vermeende schade.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

Alle uit de door WID gesloten overeenkomsten of de ten uitvoeringlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen WID en de klant zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats of werkelijke verblijfplaats van de klant.

Op alle overeenkomsten tussen WID en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Copyright
1. Al het door WID ontworpen en gemaakte materialen mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van WID niet worden bewerkt, verveelvoudigd, of verwerkt in andere websites/ontwerpen dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door WID gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door WID vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij WID een contract is aangegaan.

2. Het eigendom van door WID verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij WID , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan WID hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is WID gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

3. WID behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. Materialen zoals logo’s, afbeeldingen foto's e.d. die door de klant worden aangeleverd en verstrekt blijven eigendom van de klant, en vallen onder de verantwoording van de klant.  WID mag hier gebruik van maken met toestemming van de klant, de elementen die eruit voortkomen zijn eigendom van de klant en mogen niet zonder toestemming door WID buiten het bedrijf van de klant worden gebruikt.
© Webdesignidee